Articol publicat in: Mass-media


Pia?a asigur?rilor continu? în a doua parte a lunii noiembrie Campania de Responsabilitate Social? (CSR) declan?at? ca urmare a inunda?iilor devastatoare care au avut loc în iunie-iulie 2010.

Aceast? a doua etap? const? în împ?durirea unei suprafe?e de 11 ha teren accidentat, supus eroziunii ?i alunec?rilor de teren, situat în extravilanul satului C?line?ti al comunei ?erb?u?i, jude?ul Suceava.

Campania este derulat? de Uniunea Na?ional? a Societ??ilor de Asigurare si Reasigurare din România (UNSAR), cu sprijinul Comisiei de Supraveghere a Asigur?rilor (CSA), ?i are drept scop nu numai componenta de reconstruc?ie, ci mai ales promovarea conceptului de asigurare a locuin?ei – cel mai simplu si eficient instrument de protec?ie împotriva fenomenelor naturale, calamit??ilor, incendiilor sau exploziilor.

În prima etap? a campaniei, care s-a derulat în lunile august ?i septembrie, a fost recondi?ionat? ?coala-gr?dinit? din satul ?erbe?ti, comuna S?uce?ti – cea mai afectat? localitate din România în urma inunda?iilor din iunie-iulie 2010, ?i gr?dini?a din satul Bl?ge?ti.

Elevii si copiii de gr?dini?? din cele dou? localit??i au primit, din partea companiilor de asigur?ri ?i CSA, rechizite, haine, calculatoare, poli?e de asigurare ?i echipamente necesare desf??ur?rii în condi?ii decente a activit??ii de înv???mânt. În plus, ?coala din ?erbe?ti este protejat? printr-un produs de asigurare, astfel încât, în cazul repet?rii fenomenelor naturale extreme din acest an, costul repara?iilor sau al reconstruc?iei s? poat? fi acoperit de poli?a respectiv?.

“Îmi exprim convingerea c? societ??ile de asigurare ?i, de ce nu, poate ?i alte companii din industria asigur?rilor, vor avea în vedere derularea ?i a altor ac?iuni similare. Comisia de Supraveghere a Asigur?rilor sus?ine eforturile pie?ei de asigur?ri în acest sens, pentru c? asemenea ac?iuni îmbin? o component? social? cu cea de preven?ie a riscului ?i promovare a conceptului de asigurare.”, a declarat Pre?edintele CSA, doamna Angela Toncescu.

CSA – Comisia de Supraveghere a Asigur?rilor este singura autoritate împuternicit? prin lege cu atributii de autorizare , supraveghere pruden?ial? si control a activit?tii de asigurare în România, precum si cu atributii de emitere a normelor de aplicare a legii. Potrivit legii, scopul întregii activit??i a CSA este ap?rarea drepturilor asigura?ilor ?i promovarea stabilit??ii activit??ii de asigurare în România. CSA este membru cu drepturi depline al CEIOPS – Comitetul European al Supraveghetorilor din Asigur?ri ?i Pensii Ocupa?ionale, EIOPC – Comitetul European pentru Asigur?ri ?i Pensii Ocupationale ?i IAIS – Asocia?ia Interna?ional? a Supraveghetorilor în Asigur?ri, reprezentând astfel România din perspectiva aportului tehnic de specialitate la elaborarea ?i amendarea reglement?rilor europene specifice domeniului asigur?rilor.

UNSAR este organiza?ia profesional? a companiilor de asigurare, constituit? în anul 1994 în scopul dezvolt?rii, extinderii, colabor?rii si cooper?rii în domeniul asigur?rilor si reasigur?rilor pe plan intern si interna?ional. Uniunea a fost fondat? de 13 societ??i de asigurare si reasigurare. În prezent, organiza?ia are 23 de membri, care genereaz? aproximativ 95% din subscrierile totale ale industriei locale de asigurari. Începând din 2007, UNSAR este membru cu drepturi depline al Comité Européen des Assurances – CEA, federa?ia asigur?torilor si reasiguratorilor europeni.