Articol publicat in: Mass-media


Grupul euro ). Rezultatele ob?inute s-au datorat Ón principal performan?ei segmentului de asigur?ri de via?? (+8%) ?i Ómbun?t??irii eficien?ei opera?ionale.

Per ansamblu, Grupul a ob?inut Ón primele nou? luni un volum total de prime brute subscrise de 53,8 miliarde euro, cu 5,8% mai mare dec‚t Ón perioada similar? a anului precedent. De asemenea, Generali a raportat cel mai bun trimestru al treilea de la Ónceputul crizei financiare, Ónregistr‚nd o cre?tere de 12,7% (p‚n? la 440 milioane euro).

Nivelul primelor brute subscrise pe segmentul via?? s-a ridicat la 37,3 miliarde euro, cu 8% mai mare decat cel Ónregistrat Ón primele 9 luni ale anului 2009 (34,2 miliarde euro). O cre?tere important? a fost ob?inut? pe segmentul unit-linked (+16.9%), Ón special Ón Europa de Est ?i Ón Fran?a.

Segmentul non-via?? a evoluat cu 1% Ón perioada raportat?, p‚n? la valoarea de 16,6 miliarde euro, de?i contextul macroeconomic r?m‚ne Ónc? difil Ón ??rile importante ale Grupului. Rata combinat? a atins valoarea de 98,8% (fa?? de 97,9% Ón primele 9 luni ale lui 2009), similar? cu prima jum?tate a anului, fiind afectat? de dezastrele naturale din acest an. Daunele cauzate de aceste evenimente au fost evaluate la 318 milioane euro.

Pentru sf‚r?itul anului, reprezentan?ii Grupului Generali estimeaz? consolidarea segmentului non-via??, ca rezultat al performan?ei s?n?toase a?teptate pe liniile de business non-auto. őn ceea ce prive?te asigur?rile de via??, Grupul prevede o Ómbun?t??ire a volumului de prime brute subscrise, de?i ritmul de cre?tere va Óncetini Ón compara?ie cu prima parte a anului. C‚t despre politica de investi?ii, aceasta va continua s? se bazeze pe alocarea prudent? a resurselor, cu inten?ia de a consolida profitabilitatea curent?